Návštěvy:
Dnes: 2Celkem: 33433

Obchodní podmínky a nákupní řád

 

Nákupní řád

Poučení subjektu ůdajů o zpracování osobních údajů

 

Obchodní podmínky a reklamační řád 

Městské galerie Litomyšl, se sídlem Smetanovo nám. 110, 570 01 Litomyšl; IČO: 00371718, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové (spisová značka: Pr 1172) – dále jen „obchodní podmínky“ a „prodávající“. 

 

Nákupní řád

Základní podmínky a pravidla stručně:

·         Tím, že si vložíte do košíku zboží, vyplníte fakturační údaje a platně odešlete objednávku, uzavíráte s námi kupní smlouvu. My, provozovatelé e-shopu, jsme tímto krokem zavázáni dodat objednané zboží, vy, tedy zákazník, se tím zavazujete zboží zaplatit a převzít - pokud samozřejmě těmto oboustranným plněním kupní smlouvy nebrání závažné skutečnosti.

·         Jakékoli vaše osobní údaje, které nám sdělíte při objednání zboží či registraci slouží výhradně pro potřebu komunikace s vámi, případně pro potřeby zpracovatelů plateb a dopravy, nebudou nikdy poskytnuty (ani prodány, ani pronajaty či půjčeny) jiným subjektům.

·         Přebíráte-li balík od dopravce, vždy kontrolujte jeho neporušenost. Pokud se vám bude zdát doručený balík poškozený, máte právo ho nepřevzít – reklamujte ho, prosím, ihned u dopravce, urychlí se tím dodání nového balíku či vrácení peněz.

·         Zákon každému zákazníkovi e-shopu umožňuje odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy a případné vrácení zboží či peněz probíhá za podmínek stanovených v „Obchodních podmínkách“.

·         Naše kontaktní adresa je:  Ivana Pavlišová, Městská galerie Litomyšl, Smetanovo nám. 110, 570 01 Litomyšl, E: pavlisova@galerie.litomysl.cz, T: 725 957 227.

 

Obchodní podmínky detailně a kompletně:

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Městské galerie Litomyšl, sídlem Smetanovo nám. 110, Litomyšl (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.galerie.litomysl.cz/obchod, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.galerie.litomysl.cz/obchod (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nutně nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné oboustrannou dohodou sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží a nákladech spojených s vybraným typem platby. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží a nákladech spojených s vybraným typem platby uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

·         objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

·         způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

·         informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez odkladů po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením závazného přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím potvrzeno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Pokud toto potvrzení přijetí objednávky kupující neobdržel, nebyla objednávka prodávajícímu doručena (např. z důvodu technických problémů vzniklých po odeslání objednávky kupujícím, které zabránili doručení odeslané objednávky prodávajícímu).

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, případně vypovědět kupní smlouvu, a to zejména osobám, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

·         bezhotovostně na účet prodávajícího prostřednictvím převodu z účtu

·         na dobírku při převzetí zásilky

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Náklady na dopravu jsou samostatnou položkou v rámci nákupu.

3.3.  Smluvní vztah je ukončen, pokud kupující neuhradí objednávku jím vybraným způsobem platby.

3.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad o nákupu, případně fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad o nákupu, případně fakturu zasílá prodávající kupujícímu výhradně elektronickou poštou.  

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

4.1. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek musí být prodávajícímu vráceno zboží nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Tím se ruší ta část kupní smlouvy, která definuje vrácené zboží.

4.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či pozměněno. 

4.4.1 V případě sortimentu obchodu je součástí přezkoumání zboží nutné zjištění nezávadnosti a původnosti vráceného zboží a jeho naprosté shodě se zbožím odeslaným prodávajícím. Pokud prodávající není schopen vlastními silami, bez neúměrných nákladů zjistit shodu obsahu vráceného zboží se zbožím odeslaným prodávajícím, je nutno reklamaci z bezpečnostních důvodů zamítnout, protože zboží je považováno za pozměněné. Kupující má právo na vlastní náklady zajistit certifikovanou laboratoří shodu výrobku vráceného s výrobkem odeslaným prodávajícím, v takovém případě nebude zboží považováno za pozměněné.  

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu vráceného zboží kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, pozměněno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, pokud takové náklady vznikly.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

5.6 Dopravu k zákazníkovi zajišťuje společnost PPL CZ s.r.o či Česká pošta (dále jen dopravce).  

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. 

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je k tomu v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

6.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6.4. Nejde-li o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

6.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Městská galerie Litomyšl, Smetanovo nám. 110, 57001 Litomyšl.

6.6. Postup reklamace: Reklamace může být kupujícím uplatněna v prodejně prodávajícího, a to ústně spolu s předložením originálu nebo kopie prodejního dokladu (kupní smlouvy nebo dokladu o zaplacení kupní ceny zboží, dále jen „kopie prodejního dokladu“), písemně dopisem s přiloženým originálem nebo kopií prodejního dokladu, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu pavlisova@galerie.litomysl.cz. Kupující může uplatnit reklamaci také telefonicky na tel. čísle 461 653 488. 

6.7. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího-spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Kupující je povinen poskytnout při vyřizování reklamace tzv. účinnou součinnost. Zejména umožnit možnost prohlídku nebo opravu zboží v dohodnutém termínu případně připravit zboží k převozu nebo jej po opravě převzít.

6.8. V případě vrácení části nebo celé kupní ceny za zboží kupujícímu, a to z jakéhokoliv důvodu (např. sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy), bude v přiměřené lhůtě, která zpravidla nepřesáhne 15 dnů, vrácena kupujícímu bankovním převodem na účet, který kupující prodávajícímu za tímto účelem sdělí, nedohodnou-li se jinak.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu či na změnu údajů zde uvedených. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv prodávajícího a ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

8. DORUČOVÁNÍ

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

8.2. Zpráva je doručena: 

·         v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

·         v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

·         v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

·         v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

9. POUČENÍ KUPUJÍCÍHO O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Prodávající bude v postavení Správce osobních údajů (dále již Správce) zpracovávat osobní údaje Subjektu údajů (dále již kupující) uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“).

9.2. Tímto pak, v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informujeme kupující o tom, že osobní údaje kupujícího, které budou Správci odevzdány, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků kupujícího z vadného plnění.

9.3 Právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího je tedy plnění kupní smlouvy a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

9.4 Důvodem poskytnutí osobních údajů kupujícího Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Osobní údaje kupujícího budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5let dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění.

9.5 Při zpracování osobních údajů kupujícího nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování.

9.6 Osobní údaje mohou být poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které poskytují právní, účetní a další služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými předpisy.

9.7 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

9.8 Kupující má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování; má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není volně přístupná.