A A A

Sbírky

Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie Litomyšl, se skládá z několika fondů, které mají odlišný způsob vzniku a tedy i odlišnou skladbu. Zaměřuje se především na práce umělců litomyšlského regionu, ale i na sbírkové předměty, které mají nadregionální charakter. Věnuje se dílům z časového období 19. století až do současnosti.

Základ sbírky tvoří díla litomyšlských rodáků a umělců žijící určitou dobu v Litomyšli či jejím okolí. Příkladem můžou být obrazy Julia Mařáka a jeho žáků, dále pak díla Antonína Dvořáka, Maxe Švabinského, Josefa Voleského, Josefa Matičky, Olbram Zoubek apod. Sbírka obsahuje i díla výrazných osobností českého výtvarného světa – Josefa Čapka, Emila Filly, Otakara Kubína, Františka Tichého a dalších.

Historie sbírky

Historicky se sbírka skládá z fondu předválečné Městské obrazárny založené v roce 1925. Její vývoj se prakticky uzavřel na počátku 60. let minulého století.

V letech 1977 a 1986 přibyla skupina obrazů z odkazu malíře Josefa Matičky a jeho ženy Anny, která obsahuje jednak soubor prací tohoto umělce, jednak obrazy malířů 1. poloviny 20. století. Mezi nimi vynikají díla významných českých kubistických malířů.

K těmto dvěma fondům, které vznikaly zcela odděleně, patří skupina obrazů i dalších artefaktů, které do svých sbírek postupně od roku 1960 do roku 2004 získávalo litomyšlské muzeum. Po roce 2004 tento fond výtvarného umění rozšiřuje následně vzniklá Městská galerie Litomyšl.

Všechny tyto výše zmiňované fondy jsou zařazeny dle zákona do CES MKČR. Pouze poslední „fond“, který Městská galerie Litomyšl spravuje, je Fond města / sbírka města, kterou si město nepřeje zařadit do CES MKČR.

Digitalizace

V současné době probíhá digitalizace sbírkového fondu, zpracovaný je původní fond Josefa Matičky, postupně dochází k digitálnímu zpřístupnění fondu bývalé Městské obrazárny a fondu výtvarného umění. Zároveň dochází k rozčlenění fondu podle technik na: A – Malba, B – Kresba, C – Grafika, D – Sochy a plastiky. 

Pro badatele

Sbírky on-line

 

Dílo měsíce 

Květen 2020

Jako DÍLO MĚSÍCE května jsme zvolili olej patrně z 80. let 19. století nazvaný PORTRÉT PANÍ DUDKOVÉ od JAROLÍMA ŠTANTEJSKÉHO (1832–1899), rodáka z Ústí nad Orlicí, tkalcovského dělníka, jenž se ve věku 18 let vydal na vandr do Vídně, aby zde navštěvoval řemeslnickou školu a večerní běh při malířské akademii, kam mu svou přímluvou dopomohl vstoupit katecheta (pozdější kardinál) Gruscha, který rozpoznal jeho výtvarný talent. Kolem roku 1870 se natrvalo usadil v Litomyšli, kde se živil jednak jako malíř pokojů, jednak jako vyhledávaný tvůrce obrazů pro církevní objekty, betlémů, střeleckých terčů, opon, divadelních dekorací, podobizen a spolkových praporů. Maloval pod vlivem Josefa Führicha, významného náboženského malíře z okruhu nazarénů, podle jehož návrhů pomáhal v letech 1854–1861 provádět výzdobu známého Altlerchenfeldského kostela ve Vídni.     

Prezentovaný portrét získala Městská galerie v roce 2004 ze zrušeného Muzea a galerie Litomyšl. Ještě dlouho po umělcově smrti se ve městě připomínala historka o jiné podobizně, zachycující žida Bergera, jenž ji odmítl zaplatit s poukazem, že to není on. Štantejský tedy portrétovanému přimaloval kolem krku věnec vuřtů (cergulátů) a obraz pověsil na vnější zeď svého domu, kde vyvolával bouře smíchu, neboť každý Bergera poznal. Hned byla také složena posměšná písnička: „Pan Berger má velké hnáty a na krku cerguláty, hrejte mu, trubte mu, zahrejte mu marš!“ Nešťastný objednavatel, jenž kvůli svému původnímu prohlášení, že nejde o jeho portrét, marně žádal o pomoc četníky a soud, nakonec po třech dnech dílo zaplatil a odnesl.      

 

facebook You Tube
print
Městská galerie Litomyšl • Smetanovo nám. 110 • dům U Rytířů • 570 01 Litomyšl • tel. 461 614 765

Děkujeme za spolupráci

Ministerstvo kultury Pardubický kraj město Litomyšl Litomyšlský architektonický manuál